การประมวลความก้าวหน้าของผู้เรียน

 การประมวลความก้าวหน้าของผู้เรียน

PBL P0 P1

Thai
Form             บันทึกข้อมูลผ่าน Google Sheet
Form             บันทึกข้อมูลผ่าน Google Sheet
Maths

Form             บันทึกข้อมูลผ่าน Google Sheet

บันทึกชีวิต

บันทีกการอ่าน
Form             บันทึกข้อมูลผ่าน Google Sheet
Form             บันทึกข้อมูลผ่าน Google Sheet


จิตศึกษา

Form           บันทึกข้อมูลผ่าน Google Sheet